Privacyverklaring

Accountantskantoor Hut B.V., gevestigd aan Mensinge 2, 9471 HX Zuidlaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Accountantskantoor Hut B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien noodzakelijk):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Accountantskantoor Hut B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Financiële gegevens in de ruimste zin
 • Familiale banden/verhoudingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Accountantskantoor Hut B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening, in de ruimste zin, aan u te kunnen uitvoeren
 • Het opstellen van belastingaangifte en (belasting)advies
 • Opmaken van loonstroken
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Overige door u van ons gevraagde dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Accountantskantoor Hut B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of omdat wij op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Accountantskantoor Hut B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Accountantskantoor Hut B.V.) tussen zit. We bewaren de door u aangeleverde persoonsgegevens wel in geautomatiseerde systemen. Wilt u weten in welke computerprogramma’s of -systemen uw persoonsgegevens zijn vastgelegd, neem dan contact met ons op.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Accountantskantoor Hut B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 30 dagen;
 • Gegevens van een potentiële cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij ons kantoor is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;
 • Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar bedraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Accountantskantoor Hut B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Accountantskantoor Hut B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Accountantskantoor Hut B.V. gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Accountantskantoor Hut B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via in de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountantskantoor Hut B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@hutaccountants.nl.

Contactgegevens

Accountantskantoor Hut B.V.
Mensinge 2
9471 HX Zuidlaren
T +31 50 409 40 05
E info@hutaccountants.nl

Wijziging van deze verklaring

Accountantskantoor Hut B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien wijziging in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geeft. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Highlights vanuit onze branche