Disclaimer

Welkom op onze internetsite, deze site heeft als doel om u kennis te laten maken met Accountantskantoor Hut B.V. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Ondanks dat wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Accountantskantoor Hut B.V. niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

Mocht u een advies willen dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, dan vragen wij u contact op te nemen met ons.

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Accountantskantoor Hut B.V. niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook.

De informatie op deze site hebben wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. Accountantskantoor Hut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat deze website hiervan geheel vrij is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of -programmatuur.

Onze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die wij niet inrichten of onderhouden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze site sluiten wij dan ook uit.

Highlights vanuit onze branche