Nieuw wetsvoorstel regelt toepassing KOR (Kleineondernemersregeling) in andere EU-lidstaten

De Wet implementatie Richtlijn Kleineondernemersregeling is recent aangenomen door de Eerste Kamer in Nederland. Hut Accountants legt uit wat dat betekent voor u als kleine Nederlandse ondernemer met grensoverschrijdende activiteiten binnen de EU.

Waarom de KOR gebruiken als kleine ondernemer?

Als ondernemer is men primair btw-plichtig, en daaraan verbonden is het voeren van een btw-administratie. De KOR, de kleineondernemersregeling, is echter in het leven geroepen om de administratieve druk bij kleinere ondernemers af te laten nemen. Meldt men zich aan voor de KOR dan hoeft geen btw-aangifte gedaan te worden en hoeft ook geen btw-administratie bij te worden gehouden. Het in rekening brengen van btw aan afnemers is dan ook niet nodig maar men kan zelf betaalde btw ook niet terugvorderen.

Afgezien van administratieve lastenverplichting leidt de KOR ook tot de mogelijkheid van hantering van een scherpere prijs voor particuliere klanten. Dat biedt een commercieel voordeel.

Of toepassing van de KOR gunstig is voor u, leest u in een van onze eerdere artikelen over de kleineondernemersregeling.

Toepassen KOR binnen de EU tot op heden

Koopt of verkoopt men als ondernemer goederen en/of diensten binnen de EU en maakt men gebruik van de KOR? In dat geval leidt dat tot de nodige complicaties omdat dan dikwijls afwijkende regels gelden. Dikwijls moet er dan incidenteel toch btw-aangifte gedaan worden. Dit leidt alsnog tot btw-complexiteit en onnodige administratieve last voor kleine ondernemers, vooral wanneer men in grensstreken werkzaam is.

Nieuwe richtlijn toepassing KOR van andere EU-lidstaten

Recent stemde de Nederlandse Eerste Kamer in met de Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling. Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van Europese richtlijn 2020/285 van 18 februari 2020. Europese lidstaten worden hiermee verplicht om het mogelijk te maken dat een kleine ondernemer de KOR van een andere Europese lidstaat kan toepassen wanneer de andere EU-lidstaat zo’n regeling kent.

Het doel van deze regelgeving is om ook de administratieve lastenverlichting en verplichtingen voor kleine ondernemers met (inter)EU-grensoverschrijdend activiteiten, te verminderen. De regeling maakt het derhalve mogelijk om ook binnen andere EU-lidstaten gebruik te maken van de KOR wanneer men hier als Nederlandse ondernemer in- of verkoopt. Voorwaarde is wel dat de betreffende lidstaat de regeling eveneens heeft geïmplementeerd. Als kleine ondernemer is het dan niet langer nodig om je in iedere EU-lidstaat afzonderlijk voor de btw te registreren.

Wat betekent dat voor u?

Als kleine ondernemer die ook grensoverschrijdende activiteiten ontplooit, wordt het voor u mogelijk om vanaf 1 januari 2025 de kleineondernemersregeling in andere lidstaten toe te passen.

Bent u een in Nederland gevestigd ondernemer en bent u uitsluitend binnen onze nationale grenzen actief? In dat geval verandert er voor u nauwelijks iets t.a.v. de in 2020 gewijzigde Nederlandse KOR. Met de aangenomen wet worden enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor de verschillen in de toepassing tussen de Nederlandse vrijstelling en vrijstellingen in andere EU-lidstaten nagenoeg beperkt blijven.

Wilt u meer weten over toepassing van de KOR in andere EU-lidstaten per 1 januari 2025? Neem dan gerust contact op met een van onze accountants, belastingadviseurs of salarisadministrateurs.