Weetjes over vennootschapsbelasting

Belasting betalen, dat moeten we allemaal. Maar de wijze waarop dat gebeurt loopt uiteen. Overweegt u bijvoorbeeld om uw ondernemingsvorm binnenkort te wijzigen van eenmanszaak naar bv? Of bent u voornemens om een geheel nieuw bedrijf op te richten met die rechtsvorm? Dan krijgt u te maken met een belastingvorm die u tot dusverre wellicht nog vreemd was, namelijk de ‘vennootschapsbelasting’. Dit artikel beschrijft diverse weetjes t.a.v. de Vpb.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is een specifieke vorm van zakelijke winstbelasting. U, of beter gezegd, uw onderneming, betaalt deze belasting over de belastbare winst. Die resteert wanneer u van de omzet de direct inkopen en de indirecte bedrijfskosten afhaalt en vervolgens nog andere aftrekposten.

Wellicht bent u de eigenaar, maar het is de rechtspersoon die aangifte moet doen. Dat geldt in principe voor alle rechtspersonen zoals de naamloze vennootschap of een coöperatie. En in bepaalde gevallen moeten ook stichtingen en verenigingen Vpb betalen. U als ondernemer zult echter naar verwachting te maken krijgen met het betalen van vennootschapsbelasting vanuit een bv, oftewel een besloten vennootschap.

Ook in uw vroegere eenmanszaak betaalde u overigens belasting over de belastbare winst binnen de inkomstenbelasting. Daar worden echter nog andere inkomstenbronnen, mits van toepassing, bij opgeteld. Net als in de inkomstenbelasting kan men in de vennootschapsbelasting verliezen en winsten over verschillende jaren tot op zeker hoogte met elkaar verrekenen.

Hoe doet u aangifte Vpb?

De cijfers die ondernemers aan de fiscus moeten aanleveren in de inkomstenbelasting zijn eenvoudig van karakter. Aan de bv-vorm kleven echter meer rapportageverplichtingen, onder andere de wettelijke voorwaarde om de jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is voor de meeste bv’s niet strikt noodzakelijk om daar de hulp van een accountant bij in te schakelen. De aangifte kunt u in principe zelf online doen.

Het opstellen van een jaarrekening en het doen van de aangifte vennootschapsbelasting is echter een vak apart. Accountants verstaan dat vak en behartigen hierin uw belangen. Dat betekent dat ze zorgen dat uw bv voldoet aan alle eisen, en dat de regels zo toegepast worden opdat het resultaat voor u wordt geoptimaliseerd. Ze beschikken bovendien veelal over speciale software om de aangifte Vpb te kunnen doen.

In de meeste gevallen wordt de vennootschapsbelasting berekend over de winst van een boekjaar dat gelijk valt met een kalenderjaar. Dat is echter geen verplichting.

Wat is een voorlopige aanslag Vpb?

In Nederland ontvangen besloten vennootschappen in de regel in de eerste jaren na de start geen voorlopige aanslag Vpb. Maakt de bv echter een aantal jaren achtereen winst, dan kan de Belastingdienst wel een voorlopige aanslag sturen over het lopende boekjaar. Die voorlopige aanslag vennootschapsbelasting is dan gebaseerd op historische resultaten. De bv kan de aanslag in maandelijkse termijnen betalen. Op die manier lopen behaald resultaat en belastingplicht meer synchroon. U kunt ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen om dat te bewerkstelligen of tegen de voorlopige aanslag in bezwaar gaan wanneer u die te hoog vindt.

Hoeveel vennootschapsbelasting betaalt de bv?

De vennootschapsbelasting wordt al jaren berekend door middel van 2 tarieven. Dat betreft een laag tarief onder een bepaalde winstgrens, en een hoog tarief daarboven. Vanwege allerlei redenen verandert de overheid die variabelen met regelmaat. In 2023 betaalt u over de winst tot en met € 200.000, 19% Vpb. Boven dat bedrag betaalt u 25,8% belasting. Voor winsten die u in 2024 genereert gelden dezelfde tarieven.

Maak kennis met de fiscaal specialisten van Hut Accountants

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants hebben affiniteit met zeer veel verschillende belastingen en belastingzaken. Ook voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u bij hen terecht. Zij zijn goed op de hoogte van de aftrekposten en regelingen die de bv daarbij kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan toepassing van investeringsaftrek en de speciale regels omtrent afschrijving.

Onze specialisten behartigen de fiscale belangen van uw bv en van u als ondernemer en aandeelhouder.