Wat gebeurt er met de oudedagsvoorzieningen van de DGA in een BV na diens overlijden?

Met regelmaat krijgen onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs vragen over wie (in welke mate) gerechtigd is ten aanzien van de door een DGA opgebouwde oudedagsvoorzieningen, na diens overlijden. Derhalve zetten we de mogelijkheden hiertoe graag eenduidig voor u op een rij.

De belangrijkste DGA-oudedagsvoorzieningen

Tot 2017 was het mogelijk om als DGA pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het opgebouwde pensioen kon men tot en met 2019 om laten zetten in een oudedagsvoorziening (ODV), men kon het afkopen dan wel premievrij voortzetten.

Een mogelijkheid die wel nog steeds bestaat is het afsluiten van een lijfrente bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. De hiertoe te betalen premie wordt vanuit het netto-inkomen gestort en is belastingtechnisch aftrekbaar.

In de overgangsfase van het opbouwen van pensioen in eigen beheer die van 2017 tot 2019 duurde, ontstond de ODV. Dat is de OudeDagsVerplichting.

Wat is een ODV precies?

  • De ODV is een verplichting van de BV aan de DGA om een periodieke betaling te doen, vergelijkbaar met een pensioen. Oprenting van deze verplichting geschiedt op basis van een wettelijk voorgeschreven rente die door de tijd kan variëren.
  • De ODV moet in beginsel aanvangen met uitkeren zodra recht op AOW ontstaat en heeft een looptijd van maximaal 20 jaar. De BV houdt loonbelasting in over de uitkering.

Consequenties overlijden DGA bij pensioen en lijfrente in eigen beheer

Komt een DGA met een pensioen dat werd opgebouwd in eigen beheer te overlijden, dan is in de pensioenbrief vastgelegd aan wie dit toekomt. Tot de gerechtigdenkring behoort enkel de partner ten behoeve van een partnerpensioen en de kinderen tot 30 jaar oud met betrekking tot een wezenpensioen. Het partnerpensioen maakt doorgaans 70% van het ouderdomspensioen uit. Het partnerpensioen voortkomend uit een in eigen beheer opgebouwd pensioen, gaat uiterlijk 6 maanden na het overlijden van de DGA in. De persoon die partner wordt van de DGA na ingang van het pensioen is, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet gerechtigd tot het partnerpensioen.

In tegenstelling tot een pensioen in eigen beheer, kan een nabestaandenlijfrente toekomen aan ieder willekeurig natuurlijk persoon. Wie dat is ligt vast in de betreffende lijfrenteovereenkomst. Bij een zogenaamde zuivere lijfrente staan omvang en duur van de lijfrente alsmede de gerechtigden vooraf vast. Komt de DGA te overlijden dan ontvangt de aangewezen nabestaande de afgesproken uitkering tot aan einddatum of tot aan overlijden, al naar gelang wat er afgesproken werd. In geval van een zogenaamde gerichte lijfrente staat de hoogte van de uitkering nog niet vooraf vast maar is het lijfrentekapitaal indicatief voor de hoogte van de uitkering.

Consequenties overlijden van de DGA voor de ODV

In geval van een ODV bepaalt het testament, of indien dit ontbreekt, het wettelijk juridisch erfrecht wie recht heeft op de nabestaandenuitkering. Dit verschilt van een in eigen beheer opgebouwd pensioen of een lijfrente waarbij dit in een overeenkomst wordt geregeld. Het is weliswaar mogelijk om af te wijken van de wettelijke bepalingen, maar dat zorgt dan voor forse extra fiscale belasting bij de ontvanger. De maximaal 20 ODV-termijnen zullen binnen één jaar na het overlijden van de DGA in moeten gaan.

Wie waar precies recht op heeft t.a.v. de ODV, dat varieert onder andere al naar gelang er wel of geen testament is, er sprake is van een huwelijkssituatie en er al dan niet sprake is van kinderen.

Laat u adviseren door Hut Accountants

De wijze waarop een ODV in geval van overlijden van de DGA wordt afgewikkeld, is complexe materie. Een en ander wordt bij de ODV bepaald volgens de regels van het erfrecht en het testament. Het is daartoe verstandig om het testament van de DGA periodiek te checken en te bepalen of de situatie waarvan sprake is wenselijk is.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. Desnoods verwijzen wij u door naar partnerbedrijven met specifieke expertise.