Wanneer wel of geen sprake van schenkbelasting met betrekking tot een ANBI?

Onder een schenking, gift of donatie verstaat men een situatie waarin partij A (de schenker) roerend of onroerend goed overdraagt aan partij B (de begunstigde), zonder dat daarbij een tegenprestatie wordt verlangd. Een schenking vindt meestal plaats uit genegenheid, erkentelijkheid of omdat men wil bijdragen aan een bepaald algemeen nut beogend doel. In beginsel dient de ontvanger van een schenking schenkbelasting te betalen, tenzij er sprake is van een ANBI.

Wat is een ANBI?

ANBI is de afkorting die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de organisatie zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Meestal gaat het om stichtingen zoals musea, theatergroepen, monumentenzorginstellingen of bibliotheken die activiteiten verrichten waarvan in beginsel de maatschappij als geheel profiteert of kan profiteren. Sport-, personeels- en muziekverenigingen e.d. behartigen primair de belangen van hun specifieke leden en zijn om die reden dikwijls geen ANBI.

De ANBI-status moet formeel worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Verwerft een instelling die status dan gelden er een aantal specifieke fiscale voordelen waaronder de vrijstelling van schenkbelasting.

Wat is schenkbelasting?

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat in de vorm van een schenking wordt verkregen van een Nederlands persoon of een Nederlandse instelling. Deze wordt geregeld in de Successiewet. De hoogte van de schenkbelasting die de ontvanger betaalt is afhankelijk van de verwantschap tussen schenker en verkrijger. Des te verder de verwantschap, des te meer schenkbelasting men verschuldigd is. Er is echter sprake van enkele vrijstellingen. Een daarvan heeft te maken met schenken aan of door een ANBI.

Wanneer is wel of geen sprake van schenkbelasting m.b.t. een ANBI?

Schenkingen aan een ANBI zijn vrijgesteld van schenkbelasting voor die ANBI, mits er geen opdracht of voorwaarde aan de schenking verbonden is waardoor de schenking niet ten gunste valt aan het algemeen belang.

Ook een ANBI zelf kan schenkingen doen aan andere instellingen of aan personen. Mits dit wordt gedaan vanuit het oogpunt van het algemeen nut, geldt eveneens een vrijstelling van schenkbelasting voor de begunstigde die de schenking van de ANBI ontvangt.

Verstrekt een ANBI een schenking dan is het mogelijk dat de ontvanger wel inkomstenbelasting moet betalen over het bedrag dat hij ontvangt. Dat is zo wanneer de Belastingdienst vindt dat er sprake is van een (belastbare) bron van inkomen. Is de ontvangende partij over het door schenking verkregen voordeel inkomstenbelasting verschuldigd, dan is de schenking per definitie vrijgesteld van schenkbelasting. Of sprake is van een belastbare bron van inkomen is sterk afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden per geval. Wij kunnen dat voor u inschatten.

Meer weten?

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants hebben bovengemiddelde affiniteit met schenkbelasting. Niet alleen met de fiscale gevolgen van het verstrekken en ontvangen van giften aan de ANBI e.d., maar ook met schenkbelasting in familiaire kring. Vraag onze medewerkers gerust om raad m.b.t. uw specifieke situatie.