De voorwaarden voor NOW 3.0

De NOW-regeling is opgezet met het doel om werkgevers die met substantieel omzetverlies kampen als direct gevolg van het coronavirus, een tegemoetkoming in de loonkosten te bieden. Op die manier kan het personeel zijn baan behouden. Onder veel ondernemers is deze regeling waarvan de voorwaarden al 2 keer wijzigden, reeds bekend.   Inmiddels heeft het kabinet de voorwaarden voor de 3e versie van de NOW-regeling gepubliceerd. Hut accountants zet de voorwaarden voor NOW 3.0 graag voor u op een rijtje.

Wat zijn de voorwaarden voor NOW 3.0?

NOW 3.0 heeft betrekking op een periode van 3 opeenvolgende kwartalen, startend vanaf oktober 2020. Eind juni 2021 eindigt NOW 3.0. Het recht op loonkostensubsidie wijzigt al naar gelang de omzetdaling in ieder kwartaal. Om in aanmerking te komen moet er minimaal sprake zijn van de volgende omzetdalingen:

• Kwartaal 4, 2020: 20% Omzetdaling, met een loonkosten vergoedingspercentage van maximaal 80%;
• Kwartaal 1, 2021: 30% Omzetdaling, met een loonkosten vergoedingspercentage van maximaal 70%;
• Kwartaal 2, 2021: 30% Omzetdaling, met een loonkosten vergoedingspercentage van maximaal 60%.

Onder de voorwaarden van NOW 3.0 wordt de omzetdaling bepaald door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden.

Consequenties loonsomdaling

Ondernemingen kunnen een directe loonsomdaling doorvoeren zonder dat dit consequenties heeft voor hun recht op NOW 3.0. De voorwaarden van NOW 3.0 geven wel aan dat deze daling in kwartaal 4 van 2020 maximaal 10% mag zijn, in kwartaal 1 van 2021 maximaal 15% en in het 2e kwartaal van 2021 maximaal 20%.

Is sprake van een grotere loonsomdaling dan is toegestaan, dan wordt de korting op de tegemoetkoming in de loonkosten alleen over de overtollige daling vastgesteld.

Overige voorwaarden NOW 3.0 in 2020 en 2021

De opslag bedoeld als tegemoetkoming voor bijkomende loonkosten waaronder de betaling van vakantiegelden, is gelijk aan NOW 2.0 en bedraagt derhalve ook in de komende tijdvakken 40%. Een van de eveneens ongewijzigde voorwaarden met betrekking tot NOW 3.0, betreft het verbod op het uitkeren van bonussen en dividenden. Er is bovendien een verbod op de inkoop van eigen aandelen.

Er is sprake van een maximumloon waarop de NOW 3.0-tegemoetkoming zal worden gebaseerd. Dit bedraagt tot en met kwartaal 1 van 2021, 2 keer het maximumdagloon, leidend tot een totaalbedrag van € 9.691 (per maand). In kwartaal 2 van 2021 wordt het maximum bepaald op 1 keer het maximumdagloon.

Voorwaarden t.a.v. ontslag binnen NOW 3.0

Ten opzichte van eerdere versies van NOW geldt voor NOW 3.0 niet meer dat 100% respectievelijk 150% van het loon van de werknemer die uit bedrijfseconomische overwegingen wordt ontslagen, voor de gehele tegemoetkomingsperiode op de subsidie in mindering wordt gebracht. Subsidie wordt verkregen over de loonkosten die de werkgever heeft zolang een werknemer daadwerkelijk in dienst is.

Ook komt de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag te vervallen in het geval de werkgever bij omvangrijkere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft kunnen realiseren met de vakbond (of, bij afwezigheid daarvan, met andere vertegenwoordigingen van werknemers).

In geval van ontslag dient de werkgever die gebruik maakt van NOW 3.0 de werknemer verplicht te begeleiden naar een nieuwe dienstbetrekking elders.

Hut accountants helpt u de coronacrisis door

Wanneer u advies kunt gebruiken bij gebruikmaking van de NOW 3.0-regeling en u meer wilt weten over de voorwaarden van deze en andere regelingen, neem dan contact op met Hut accountants. Wij beschikken over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Op het gebied van de regelgeving en ondernemingsfaciliteiten omtrent het coronavirus zijn wij goed ingevoerd.