Verlaagd BTW tarief per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% BTW. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd naar 9% BTW. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het nieuwe kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Tariefverhogingen kunnen per kwartaal doorgevoerd worden.

Wie wordt geraakt door de BTW verhoging
Door de BTW verhoging van 6% naar 9% BTW worden goederen en diensten duurder voor particuliere consumenten. Deze groep consumenten kan de BTW die in rekening wordt gebracht op deze goederen en diensten niet als voorbelasting in aftrek brengen, waardoor de geleverde prestatie per saldo duurder wordt. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van BTW heeft de BTW verhogen geen invloed. Deze ondernemers kunnen de BTW in aftrek brengen. Voor ondernemers die geen of slechts gedeeltelijk BTW in aftrek kunnen brengen leidt de voorgenomen verhogen eveneens tot een kostenpost.
 
Hoe toe te passen BTW tarief bepalen
Bij een levering van goederen is het moment waarop de macht om als eigenaar te beschikking overgaat leidend voor het toe te passen BTW tarief, terwijl bij diensten van belang is het moment waarop de met de dienst gemoeide werkzaamheden voltooid zijn.
Bij een vooruitbetalingen vóór 1 januari 2019 moet alsnog 3% BTW worden bijbetaald indien de prestatie wordt verricht na 1 januari 2019. Bij een doorlopende prestatie zoals een abonnement op een tijdschrift wordt voor een langere periode vooruit gefactureerd. In het geval deze periode bijvoorbeeld een jaar of een half jaar bedraagt moet over de periode die na 1 januari 2019 valt, 3% BTW bijbetaald worden.
Let er op dat voor de 3% bij te betalen BTW aan ondernemers een factuur dient te worden verstuurd. Ook is het mogelijk de oorspronkelijke factuur (gedeeltelijk) te crediteren en een nieuwe factuur uit te reiken.
 
Wat te doen
Tot en met 31 december 2018 blijft het BTW tarief 6%. Bedrijven waarbij de BTW kostprijsverhogend werkt, omdat de in rekening gebrachte BTW niet als voorbelasting kan worden gebracht, kunnen op de voorgenomen verhoging anticiperen door het moment van aankoop naar voren te halen.
Alle bedrijven die BTW-aangifte doen zullen hun boekhoudsysteem vóór 1 januari 2019 aan moeten passen zodat voor prestaties die onder het lage BTW tarief vallen na 1 januari 2019 9% BTW wordt afgedragen in plaats van 6% BTW (aan te geven bij vraag 1b van de BTW aangifte). Na de tariefwijziging kan nog BTW verschuldigd zijn naar het oude 6% BTW tarief. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij facturen die in januari 2019 worden gestuurd voor prestaties die in december 2018 zijn verricht. Deze omzet moet worden aangegeven bij vraag 1c van de BTW aangifte.

Bron: Van Vilsteren BTW Advies