Toerekening schenking en de 180 dagen regeling

Bij een schenking die geschiedt vanuit een situatie van gemeenschap van goederen, kan toerekening aan een van de twee huwelijkspartners zeer relevant zijn i.v.m. de 180 dagen regeling. Wij leggen u graag uit hoe dat zit.

Wat is de 180 dagen regeling?

De 180 dagen regel betekent dat indien de schenker binnen 180 dagen (6 maanden) na het verrichten van de schenking overlijdt, deze schenking voor de erfbelasting wordt opgeteld bij hetgeen de ontvanger in totaliteit verkrijgt uit de nalatenschap van de schenkende persoon. Deze regel voorkomt daarmee dat personen kort voor hun overlijden grote bedragen schenken om zodoende te kunnen besparen op erfbelasting.

Hoe zit dat bij schenken vanuit gemeenschap van goederen?

In geval van het verrichten van een schenking vanuit gemeenschap van goederen, is het uitgangspunt dat het vermogen tot beide echtgenoten samen behoort. Het is een vereiste in geval van een bovenmatige schenking, dat een schenkend echtgenoot toestemming heeft van de andere echtgenoot. Uitzondering daarop wordt gevormd door de situatie wanneer de schenking pas wordt uitgevoerd na het veronderstelde overlijden van de schenker. In geval van onterecht ontbrekende toestemming kan de schenking uiterlijk binnen drie jaar vernietigd worden.

Toerekening van de schenking

In 2014 besloot de staatssecretaris n.a.v. rechtspraak inzake een casus waarin een schenkende ouder (de vader) binnen 180 dagen na de schenking overleed, het volgende:

‘De 180 dagen regeling wordt bij een erflater welke is gehuwd in gemeenschap van goederen, enkel toegepast op 50% van het geschonken bedrag’.

In dit geval werd dus slechts de helft van het bedrag bij de nalatenschap van de vader opgeteld, ondanks dat hij formeel het totale bedrag had geschonken.

Tegelijkertijd kan uit een ander arrest geconcludeerd worden dat niet gesteld mag worden dat de moeder geacht wordt de andere helft van de schenking te hebben gedaan. Dit ondanks het feit dat de moeder ook gehuwd was in algehele gemeenschap van goederen en ondanks dat de 180 dagen regeling slechts voor 50% van toepassing werd geacht te zijn.

Toerekening schenking in relatie tot de 180 dagen regeling

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat bepaling van wie de schenker is, zeer relevant is wanneer schenking vanuit gemeenschap van goederen plaatsvindt. Overlijdt namelijk de niet-schenkende echtgenoot binnen 180 dagen na de schenking, dan leidt wetstoepassing ertoe dat de schenking in totaliteit buiten de 180 dagen regeling blijft.

Overlijdt de schenker binnen die termijn dan kan op basis van het desbetreffende arrest 50% van de waarde van de schenking buiten bereik van de 180 dagen regeling blijven.

Hut Accountants helpt bij successierecht

Schenkbelasting en successierecht betreft lastige juridische materie. Maar juiste gebruikmaking van regelgeving en rechtspraak kan soms behoorlijk schelen qua belastingdruk. Gelukkig hebben de medewerkers binnen de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie van Hut Accountants hier veel ervaring mee.

Wij zijn u graag van dienst met raad en daad ten aanzien van schenk- en erfbelasting.