Schenking vrij van recht en het effect ervan op de rendementsgrondslag in box 3

De Kennisgroep inkomstenbelasting van de Belastingdienst bepaalde recentelijk dat er sprake is van bijzonderheden omtrent de belastingtechnische afwikkeling van schenkingen vrij van recht. In afwijking tot reguliere rijksbelastingen hebben deze weldegelijk effect op de rendementsgrondslag in box 3. Hut Accountants legt uit wat dat in de praktijk betekent.

Wat is een schenking vrij van recht?

Allereerst leggen wij u uit wat een schenking vrij van recht is. Dit is het geval wanneer een schenker bij notariële schenkingsakte bepaalt dat hij/zij de verschuldigde schenkbelasting m.b.t. de schenking voor zijn/haar rekening neemt. Bij wet bepaald zijn het de begiftigden die de aanslag schenkbelasting opgelegd krijgen en die ook juridisch aansprakelijk zijn voor het betalen ervan.

In hoeverre raakt dit de rendementsgrondslag in box 3?

Door schulden en verplichtingen op te voeren verlaagt de rendementsgrondslag in box 3. Dit zorgt voor lagere belastingdruk. Belastingschulden mogen op basis van artikel 5.3, derde lid, onderdeel c, Wet IB 2001 echter niet worden meegenomen in box 3.

De kennisgroep is van mening dat de verplichting van de schenker om de schenkbelasting voor zijn rekening te nemen, bij de schenker in dit geval echter wel in box 3 in aanmerking kan worden genomen. Hoewel de schenker hier de belastingbetaling weldegelijk op zich dient te nemen, vloeit deze verplichting niet voort uit de Successiewet 1956 maar uit de opgestelde schenkingsovereenkomst. Vandaar dat artikel 5.3, derde lid, onderdeel c. Wet IB 2001 in dit geval niet van toepassing is.

Wat is het gevolg t.a.v. box 3 voor de schenker en de begiftigde bij schenking vrij van recht?

Is er sprake van schenking vrij van recht, waarbij de schenker de verplichting op zich neemt om de schenkbelasting voor zijn rekening te nemen? En is er aangifte schenkbelasting gedaan maar is er op 1 januari van het jaar daarop nog geen (voorlopige) aanslag schenkbelasting opgelegd en betaald?

In dat geval kan de schenker bij de aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar de verplichting opnemen als een schuld in box 3. De begiftigde dient die verplichting voor hetzelfde bedrag op te nemen als een vordering in box 3.

Hut Accountants: uw specialist en erf- en belastingrecht

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants hebben bovengemiddeld veel affiniteit met erf- en belastingrecht. Op fiscaal vlak raken beide vakgebieden elkaar sterk. Vandaar dat u bij ons kantoor goed zit.

Heeft u een vraag n.a.v. dit, een aanverwant of een heel ander fiscaal onderwerp? Stel hem gerust aan een van onze professionals.