Vanaf 2020 gelden nieuwe regels voor oproepkrachten door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hut Accountants informeert u er graag over.

Vanaf 2020 gelden nieuwe regels voor oproepkrachten door de WAB De Wet arbeidsmarkt in balans (kortweg WAB) treedt per 1 januari aanstaande in werking. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2020 ook nieuwe regels voor oproepkrachten gelden. Wij zetten de wijzigingen n.a.v. de WAB graag voor u op een rij.

Welke nieuwe regels gelden voor oproepkrachten vanaf 2020?

De veranderingen n.a.v. de WAB hebben o.a. betrekking op:

  1. De oproepovereenkomst;
  2. De oproeptermijn;
  3. De omvang van het aanbod van vaste uren na 12 maanden;
  4. Het recht op loon bij uitblijven van dat aanbod.

1 De oproepovereenkomst in de nieuwe WAB

Een overeenkomst geldt binnen de WAB als oproepovereenkomst wanneer de omvang van de te verrichten arbeid alsmede de looptijd van de arbeidsovereenkomst niet duidelijk zijn afgesproken. Meestal is er dan sprake van een zogenaamd nulurencontract of een min-maxcontract. Voor de oproepkracht bestaat enkel recht op loonbetaling over de daadwerkelijk gewerkte arbeidsuren. De daadwerkelijke loonverdiensten kunnen daardoor voor hem of haar sterk wisselen.

2 Nieuwe regels omtrent de oproeptermijn

De nieuwe regels voor oproepkrachten in de WAB, verplichten de werkgever om de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren op schriftelijke dan wel digitale wijze op te roepen voor de uitvoering van het werk. Wanneer deze binnen de WAB vastgelegde minimale termijn niet in acht wordt genomen, dan staat het de oproepkracht vrij om het werkaanbod te weigeren. In CAO’s mogen wel kortere oproeptermijnen worden vastgelegd met een minimum van 24 uur van tevoren.

Per dag dient een oproepkracht voor een minimale arbeidstijd van drie uur te worden opgeroepen. Heeft de oproepkracht al een minimumgarantie van 15 werkuren of meer per week, dan hoeft deze regel in de WAB niet gevolgd te worden.

Binnen de nieuwe regels voor oproepkrachten houdt de werknemer recht op loonuitbetaling over de duur van de oproep, wanneer de oproep door de werkgever minder dan vier dagen van tevoren wordt geannuleerd. Ook wanneer het tijdstip waarvoor de oproepkracht was opgeroepen om het werk te verrichten wijzigt, behoudt hij het recht op loon over de aanvankelijke oproepperiode.

3 Aanbod vaste uren aan oproepkrachten

Wanneer een oproepkracht twaalf maanden voor een werkgever heeft gewerkt, is de werkgever verplicht om voor het einde van de volgende maand een aanbod aan de werknemer uit te brengen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Dit aanbod dient conform de nieuwe regels voor oproepkrachten in de WAB te worden gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren van het jaar daarvoor. Echter enkel de uren die binnen een half jaar na elkaar zijn gewerkt, dienen in deze rekensom meegenomen te worden. Vindt er tijdens die periode van 12 maanden m.a.w. een ‘werkstop’ plaats die langer dan 6 maanden duurt, dan tellen de gewerkte uren voordat die ‘pauze’ plaats vond niet mee in de omvangbepaling.

De werkgever dient de werknemer de gelegenheid te geven om binnen een maand al dan niet akkoord te gaan met het aanbod. Bij aanvaarding geldt vervolgens direct de nieuwe omvang van de arbeidsovereenkomst en is er geen sprake meer van een oproepverband.

4 Vanaf 2020 recht op loon bij uitblijven aanbod

De nieuwe regels voor oproepkrachten vanuit de WAB die vanaf 2020 van kracht zijn, geven oproepkrachten het recht op loondoorbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week in het afgelopen jaar, wanneer men als werkgever nalaat om na 12 maanden een contract met een vast aantal uren aan te bieden. Het maakt dan niet uit of de werknemer ook daadwerkelijk wordt opgeroepen voor die uren of niet.

Overgangsregeling t.a.v. de nieuwe regels voor oproepkrachten

Oproepkrachten die per 1 januari 2020 langer dan een jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn, dienen voor 1 februari 2020 een aanbod te ontvangen van de werkgever voor een vast aantal uren. Werkt men als werkgever momenteel al met oproepkrachten, dan krijgt men in 2020 zodra de oproepkracht in dat jaar dus twaalf maanden werkzaamheden heeft verricht, te maken met deze nieuwe regels voor oproepkrachten in de WAB.

Heeft u vragen over de nieuwe regels voor oproepkrachten in de WAB die vanaf 2020 gaan gelden, neem dan gerust contact met ons op. Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij adviseren u graag.

Infobron: SRA