Nieuw wetsvoorstel fiscale behandeling box 3 open voor consultatie

De problemen omtrent de fiscale behandeling van box 3 die zich eind 2021 openbaarden, moeten worden opgelost. Daarvoor is de ontwikkeling van complexe nieuwe wetgeving nodig. Er ligt nu een nieuw wetsvoorstel voor fiscale behandeling ten behoeve van box 3 vanaf 2027, dat open is voor consultatie.

Hoe zat het ook alweer met de problematiek omtrent fiscale behandeling van box 3?

Box 3 is een onderdeel van de inkomstenbelasting in Nederland. Daaronder vallen alle passieve inkomsten voortkomend uit beleggingen en sparen. De oorspronkelijke methode van heffing op (fictieve) vermogenswinsten in plaats van op reëel inkomen, was op enig moment niet langer houdbaar toen de rente op spaargeld een decennium geleden structureel begon te dalen. Medio 2021 werd daardoor massaal bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst omdat spaarders en beleggers van mening waren dat sprake was van een onjuiste berekening van de belasting in box 3 voor voorgaande jaren. Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat de zogenaamde vermogensbelasting (box 3) in Nederland niet op de juiste wijze werd geheven.

Het ontwikkelen van compleet nieuwe wetgeving waarin de heffing in box 3 gebeurt over het werkelijke behaalde rendement, in plaats van het huidige fictief rendement dat voor iedereen gelijk is, kost tijd. Voor de periode van 2017 tot en met in elk geval 2025 werd daarom een tijdelijke oplossing ontwikkeld om de belasting in box 3 mee te berekenen. Nu is er een nieuw wetsvoorstel voor de periode daarna.

Wat houdt het nieuwe wetsvoorstel fiscale behandeling box 3 in?

Essentieel t.a.v. het voorstel is vanzelfsprekend dat de heffing in box 3 zal gaan geschieden over het werkelijk behaalde rendement.

Zowel direct rendement zoals rente, inkomsten uit huur of aftrek van kosten, als indirect rendement, waaronder waardeontwikkeling, worden in het nieuwe wetsvoorstel binnen box 3 belast. Het indirect rendement noemt men vermogensaanwasbelasting, welke ook zal gelden voor spaargeld en beursbeleggingen. De waardeontwikkeling van het vermogen wordt daarbij ieder jaar belast, ook wanneer die waardeontwikkeling niet daadwerkelijk is gerealiseerd in de vorm van winst of verlies.

Voor sommige vermogensvormen, denk daarbij aan het bezit van een 2e woning of vakantiehuis voor eigen gebruik, wordt een forfait geïntroduceerd. Daarbij wordt gekeken naar de WOZ-waarde. Het concept wetsvoorstel fiscale behandeling box 3, bevat ook de optie van verliesverrekening in navolgende jaren. Hoewel de hoogte van het tarief in box 3 nog niet geopenbaard is, is het wel de bedoeling dat de nieuwe heffingsvorm net zoveel belastinginkomsten zal opleveren als de huidige heffing.

Wetsvoorstel nu open voor consultatie

Wilt u om welke reden dan ook betrokken zijn bij de totstandkoming van het wetsvoorstel fiscale behandeling box 3? De overheid stelt iedereen in de gelegenheid om mee te denken en om inbreng te leveren op het voorstel. U kunt daartoe direct reageren op de internetconsultatie. Het ministerie zal de reacties op de consultatie verwerken in een wetsvoorstel dat door de nieuwe Tweede Kamer (na de verkiezingen van november 2023) zal worden beoordeeld.

Heeft u behoefte aan uitleg omtrent de voorgenomen maatregelen en de plannen omtrent toekomstige fiscale behandeling binnen box 3? Neem gerust contact op met een van de accountants, belastingadviseurs of salarisadministrateurs van Hut Accountants. Uw box-3-belang is onze zorg.