Meewerkend kind in bedrijf: gebruik de kalenderjaarregeling (KJ-regeling)

U kunt uw kind op verschillende manieren bij uw bedrijf betrekken wanneer het hierin actief is. Bij een gewone dienstbetrekking draagt u voor uw kind op reguliere wijze loonheffing en ZVW-premie af. Is uw kind al 15 jaar en overheerst de familieband? In dat geval wordt de dienstbetrekking als fictief beschouwd, waarbij géén premies voor werknemersverzekeringen worden afgedragen. In dat geval kunt u onder voorwaarden wel gebruik maken van de kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Wat houdt de KJ-regeling in?

De kalenderjaarregeling is een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen. Daardoor hoeft u in plaats van maandelijks, slechts 1 keer per jaar loonaangifte voor uw meewerkende kind te doen. Loonstaten hoeven niet te worden ingevuld, enkel de loonspecificatie dient bij de salarisadministratie te worden bewaard.

De ouders zijn in dit geval inhoudingsplichtig. Een fiscaal loon van het meewerkend kind onder een bepaald maximum zorgt ervoor dat er veelal geen loonbelasting over het salaris verschuldigd is, enkel de afdracht van ZVW-werkgeversheffing.

Aan welke voorwaarden is de kalenderjaarregeling gebonden?

Dat u slechts 1 keer per jaar loonaangifte hoeft te doen, waarbij de eventueel verschuldigde loonheffing ook in 1 keer kan worden ingehouden en afgedragen: dat zijn de belangrijkste voordelen van deze regeling.

U kunt echter alleen gebruik maken van deze regeling wanneer u uw onderneming niet vanuit een BV exploiteert. Uw kind werkt mee in uw eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of commanditaire vennootschap en het woont nog thuis. Het moet als meewerkend kind in bedrijf minimaal 15 jaar oud zijn om de KJ-regeling te kunnen gebruiken. Het kind mag niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en mag ook niet delen in de winst uit de onderneming.

Werkwijze bij toepassing

Voorafgaand aan toepassing van de kalenderjaarregeling dient hiervoor toestemming gevraagd te worden aan de fiscus en dient een apart loonheffingennummer te worden aangevraagd. De verstrekking van gratis kost-en-inwoning dient bij de waarde van het loon te worden opgeteld wanneer het loon minimaal 30 procent lager is dan het salaris dat voor het werk dat uw kind verricht, gangbaar is.

Is uw kind pas na 1 september 2015 begonnen met studeren en valt het dus onder het huidige leenstelsel? In dat geval mag het onbeperkt bijverdienen. Is uw kind echter een student waarop de vroegere vorm van studiefinanciering van toepassing is, dan geldt wel een bijverdiengrens.

Meewerken kind: Hut Accountants regelt het!

Voor de accountants, belastingadviseurs en vooral de salarisadministrateurs van Hut Accountants is toepassing van de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen, de KJ-regeling, gesneden koek. Neem contact op met onze afdeling salarisadministratie of met een van onze andere medewerkers. Wij kunnen u hierin adviseren.