Maak bezwaar bij definitieve aanslagen IB met box 3-heffing

De Belastingdienst heeft 'waar mogelijk' vanaf begin 2022 tot voorkort geen definitieve aanslagen opgelegd voor vermogen in box 3 van de IB (inkomstenbelasting). Ten grondslag hieraan lag het Kerstarrest van 2021 dat duidelijk maakte dat de huidige belastingheffing over het vermogen in box 3 (vermogensrendementsheffing) niet langer toepasbaar is. Inmiddels stelt de fiscus toch weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting vast, waarin wel box 3-inkomen is meegenomen. Dit betreft aanslagen tot en met het fiscaal jaar 2021. Het is zaak om tijdig bezwaar te maken.

Waarom bezwaar maken bij definitieve aanslagen IB met box 3-heffing?

Het box 3-inkomen wordt op 2 manieren door de fiscus berekend. Enerzijds op basis van het wetssysteem dat al gold voordat het Kerstarrest werd gewezen. Tevens vindt berekening plaats op basis van de forfaitaire spaarvariant. Hierbij wordt door de fiscus uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen van de belastingplichtigen in box 3. Het laagste van beide bedragen dient als basis voor de definitieve aanslag.

Veelal wijkt het werkelijk behaalde rendement van de belastingplichtige alsnog zeer sterk af. Wijzigingen t.a.v. de partnerverdeling van het vermogen kunnen daarbij bovendien aanzienlijk gunstiger zijn dan hetgeen de Belastingdienst toepast. Het is daarom verstandig om in veel gevallen bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting waarbij het box 3-inkomen is meegeteld. In de praktijk betekent dat dat in geval van fiscaal partners bezwaar moet worden gemaakt tegen de definitieve aanslag van iedere partner separaat.

Laat uw aanslag tijdig beoordelen t.a.v. bezwaar

Het is altijd verstandig om de definitieve aanslag vooraf te laten beoordelen om te bepalen of het maken van bezwaar zin kan hebben. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de wettelijke bezwaartermijn. Vanaf de dagtekening van de aanslag heeft u namelijk maar 6 weken de tijd om een bezwaar in te (laten) dienen. Het is ook mogelijk om binnen die termijn een pro-forma bezwaar in te (laten) dienen. Er resteert dan meer tijd om de inhoudelijke motivatie van het bezwaar uit te werken.

Begin 2023 is er omtrent het rechtsherstel box 3 dat uit het kerstarrest voortkomt, geen sprake van een massaalbezwaarprocedure. Niet-bezwaarmakers doen dus niet automatisch mee. Dit houdt in dat u vooralsnog individueel moet procederen en u niet kunt aansluiten bij andere juridische procedures. Mogelijk volgt op een later tijdstip overigens alsnog een massaalbezwaarprocedure.

Hut Accountants voor box 3-belastingadvies

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants volgen de ontwikkelingen t.a.v. de box 3-heffing op de voet. Schakel één van onze medwerkers in om u te adviseren ten aanzien van het indienen van een bezwaar bij definitieve aanslagen IB met box 3-heffing. Wij ontzorgen u fiscaal.