Informatieplicht werkgever inzake opname wettelijke vakantiedagen

Bent u werkgever, let er dan op dat u uw werknemers tijdig informeert over de nog niet door hen opgenomen wettelijke vakantiedagen. Verzuimt u ten aanzien van uw informatieplicht, dan vervallen deze openstaande wettelijke vakantiedagen niet na 1 juli 2021.

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Voor elke werknemer geldt dat deze minimaal recht heeft op 4 vakantieweken per jaar. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Wie in de loop van een kalenderjaar in functie wordt gesteld, bouwt deze vakantiedagen naar rato op. In cao of individuele arbeidsovereenkomst is daarnaast soms een recht geregeld op meer vakantiedagen per jaar. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen ‘na 6 maanden’

Het recht op aanspraak op de wettelijke vakantiedagen komt in principe een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd, te vervallen. Wettelijk opgebouwde vakantiedagen over 2020 vervallen dus per 1 juli wanneer deze niet zijn opgenomen. Met deze wettelijke regeling wil men werknemers stimuleren om wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen.

Deze vervaltermijn is niet van toepasging op de bovenwettelijke vakantiedagen. Bovendien geldt de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen alleen wanneer de werknemer ook redelijkerwijs in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen. Was dit niet zo in verband met bedrijfsdrukte dan kan worden teruggevallen op de reguliere verjaringstermijn (zie hierna inzake bovenwettelijke vakantiedagen) van dergelijke wettelijke vakantiedagen van vijf jaar.

5 jaar verjaringstermijn bovenwettelijke vakantiedagen

Ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen is geen sprake van een vervaltermijn maar van een verjaringstermijn. Deze is standaard vijf jaar, gerekend na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen die ergens in 2021 worden opgebouwd verjaren dus pas eind 2026. De werknemer kan bovendien schriftelijk verzoeken om de verjaringstermijn te verlengen met andermaal een periode van 5 jaar.

Let op uw informatieplicht bij wettelijke vakantiedagen als werkgever

In een specifiek arrest is enige jaren geleden door het Europese Hof van Justitie bepaald dat een werkgever moet kunnen bewijzen dat hij zijn werknemers erop heeft geattendeerd dat de wettelijke vakantiedagen tijdig moeten worden opgenomen omdat deze anders komen te vervallen. Voor u als werkgever geldt dus dat u uw werknemers er conform deze informatieplicht ruim vóór 1 juli 2021 op moet wijzen dat de openstaande wettelijke vakantiedagen over 2020 binnenkort komen te vervallen.

Als de werkgever de werknemer niet, onvolledig of te laat informeert of niet kan bewijzen dat de werknemer duidelijk is geïnformeerd, komen de wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. Atv-dagen vallen, net als bovenwettelijke vakantiedagen, overigens niet onder deze Informatieplicht.

Kom u er niet uit?

Als werkgever heeft u heel wat wettelijke verplichtingen jegens uw werknemers. De specialisten van Hut Accountants hebben gelukkig niet alleen verstand van accountancy en belastingadvies maar ook van salarisadministratie en personeel gerelateerde wetgeving. Wij adviseren u graag. Neem contact op!