Hoe moet men fiscaal omgaan met een jubileumuitkering?

Hoera, u beschikt over loyale werknemers. Zodra ze een bepaalde tijd bij u in dienst zijn, gunt u ze dan ook van harte een jubileumuitkering. De fiscus is het hierover met u eens en biedt u de mogelijkheid om de jubileumuitkering onder bepaalde voorwaarden belastingvrij, dus als onbelaste vergoeding te verstrekken. Hut Accountants legt u graag uit hoe u fiscaal en administratief gezien moet omgaan met een jubileumuitkering.

Voorwaarden voor verstrekken van een onbelaste jubileumuitkering

Het is mogelijk om een onbelaste jubileumuitkering die niet tot het loon van de werknemer behoort te verstrekken, wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Uw werknemer is ten minste 25 of 40 jaar in dienst;
  • De uitkering wordt slechts eenmalig verstrekt (per jubileum);
  • De omvang van de jubileumuitkering is maximaal het loon over één maand.

De onbelaste vergoeding moet pas na het behalen van het jubileum worden uitgekeerd, niet eerder omdat dan niet aan de eerste voorwaarde wordt voldaan. Latere verstrekking mag wel want het recht op een jubileumuitkering gaat nooit verloren. Verstrekking van een onbelaste jubileumuitkering bij 12,5 jaar dienstverband is echter niet mogelijk.

Hoe wordt de lengte van de diensttijd berekend?

In geval van een tijdelijk onderbroken dienstverband, tellen de tussenliggende jaren niet mee, tenzij er sprake is van een concern of een situatie waarbij de ‘nieuwe’ werkgever de rechtsopvolger is van de ‘eerdere’ werkgever, zoals bij een overname of fusie.

In sommige gevallen wordt de diensttijd in jaren berekend door als uitgangspunt de opgebouwde dienstjaren bij een pensioenuitvoerder te nemen. In dat geval gaat de fiscus hierin mee, mits men als werkgever een bestendige gedragslijn hanteert en de werknemer de vrijstelling niet eerder kreeg.

Krijgt een werknemer een tijdelijke uitkering gedurende bepaalde periodes waarin er geen werk is, zoals bijvoorbeeld in de bouwsector, dan telt die periode mee ter bepaling van de diensttijd. Dit geldt alleen wanneer de werknemer gedurende die tijd niet bij een andere werkgever werkt.

Hoe wordt de maximale omvang van de jubileumuitkering bepaald?

De omvang van de vrijgestelde jubileumuitkering is maximaal het loon over één maand. Dit betreft primair het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen in kolom 14 van de loonstaat als basis. Bijzondere, niet-gegarandeerde beloningen alsmede niet tot het loon behorende aanspraken, tellen niet mee.

Om tot het maximaal vrijgestelde jubileumuitkeringsloon te komen, telt men het volgende op bij dit fiscaal loon:

  • Maandbedrag werknemersaandeel in de pensioenpremie;
  • De werknemersbijdrage voor aanspraken op WW-, ZW-, WAZO- en WAO/WIA-uitkeringen en op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval;
  • Overige maandelijkse inhoudingen;
  • Een maanddeel (1/12e deel) van vakantiebijslag en van alle gegarandeerde, bijzondere beloningen;
  • Een maanddeel (1/12e deel) van het keuzebudget waarop de werknemer recht heeft volgens zijn cao of arbeidsovereenkomst.

De gegevens ten aanzien van de uitkering dienen te worden geregistreerd. Vanwege het vrijgestelde karakter is het echter niet nodig om de jubileumuitkering te vermelden op de loonstrook van de werknemer.

Uw loonadministratie uitbesteden?

Het voeren van een correcte loonadministratie kan flink wat voeten in de aarde hebben. De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants kunnen u voor wat betreft de salarisadministratie echter volledig ontlasten. Dan weet u niet alleen dat het goed gebeurt, maar dat u en uw werknemers ook nog eens optimaal van alle fiscale mogelijkheden kunnen profiteren die de wetgever heeft bedacht.