Hoe de 30% regeling toepassen over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn al is verstreken?

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor internationale werknemers met specifieke expertise die het aantrekkelijker maakt om in Nederland te komen werken. Voor toepassing van de 30%-regeling is een zogenaamde beschikking, ook wel verklaring genoemd, van de fiscus nodig. In de praktijk bestond lange tijd onduidelijkheid over toepassing van de 30%-regeling-beschikkingen op loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn al was verstreken. Vandaar dat nu recent het besluit correctie de 30%-regeling is gepubliceerd.

Wat houdt de 30%-regeling ook alweer in?

De 30%-regeling is een Nederlandse belastingregeling die als doel heeft om het aantrekken van internationale (buitenlandse) werknemers met specifieke expertise, voor Nederlandse bedrijven aantrekkelijker te maken. Door middel van deze regeling kan de werkgever jaarlijks 30% van het bruto salaris van de expat belastingvrij vergoeden. Dit kan beschouwd worden als een compensatie voor het verhuizen van de medewerker vanuit het buitenland naar Nederland.

Afgezien van financiële compensatie zorgt de 30%-regeling ook voor meer administratieve eenvoud.

Het probleem: de 30%-regeling in geval van verstreken loontijdvakken

Het toepassen van de 30%-regeling heeft consequenties voor de aangifte loonheffingen. Een voorwaarde hierbij is dat toepassing pas plaats kan vinden nadat een beschikking hieromtrent is afgegeven. Deze beschikking laat vaak enige tijd op zich wachten, waardoor soms een beschikking wordt afgegeven ten aanzien van een loontijdvak waarvan de aangiftetermijn reeds is verstreken. De staatssecretaris van Financiën liet recent weten dat het ongewenst is wanneer dan geen herstel meer kan plaatsvinden over dit loontijdvak. Tot dusverre ontbrak het echter aan een concrete herstelprocedure.

Besluit correctie de 30%-regeling

Per 1 januari 2024 is daarom in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 een correctieregeling opgenomen die duidelijkheid schept ten aanzien van de wijze waarop in het kader van de 30%-regeling met betrekking tot reeds verstreken loontijdvakken moet worden gehandeld. Daarmee kan de 30%-regeling voortaan vooruitlopend op ontvangst van een beschikking of herziening worden toegepast gedurende de aanvraagperiode.

De aanvrager kan ervoor kiezen om de 30%-regeling in afwachting van de beschikking al dan niet toe te passen. Doet men dit niet en wordt een positieve beschikking ontvangen, dan kunnen de reeds verstreken termijnen worden gecorrigeerd door middel van het indienen van correctieberichten t.a.v. de aangifte loonheffingen. Past men de 30%-regeling toe in afwachting van de beschikking en wordt toepassing van de regeling vervolgens afgewezen, dan kan men de onterechte toepassing door middel van correctieberichten ongedaan maken.

Hut Accountants waarborgt uw financiële belangen

De accountants, belastingadviseurs en vanzelfsprekend de salarisadministrateurs van Hut Accountants verrichten voor een groot aantal cliënten de loonadministratie. Zij zijn dan ook goed op de hoogte van allerlei regels hieromtrent, waaronder toepassing van de 30%-regeling. Dat geldt ook voor toepassing over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn al is verstreken. Heeft u hier een vraag over? Stel hem gerust aan een van onze professionals.