Gegevens grote aandeelhouders openbaar

Naar verwachting wordt in juni 2017 het UBO register ingevoerd. Hierin worden de gegevens van (indirecte) aandeelhouders van onder andere BV's opgenomen die een zeggenschap hebben van 25% of meer in de vennootschap.

Ultimate Beneficial Owners 

Op dit moment valt alleen van rechtspersonen waar slechts 1 natuurlijk persoon aandeelhouder is via de Kamer van Koophandel raad te plegen wie die aandeelhouder dan is (als de aandeelhouder een rechtspersoon is, is dat gemakkelijker). Als er meerdere aandeelhouders zijn, worden de gegevens daarvan niet openbaar gemaakt.

In het kader van Witwasbestrijding wordt in de EU een UBO register ingevoerd waaruit deze gegevens wel blijken, Het is de intentie dat ieder natuurlijk persoon die indirect 25% zeggenschap of meer heeft wordt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Daar is af te leiden wie de persoon is, in welke maand die geboren is, in welk land de persoon thans woonachtig is en tot slot hoe groot het deelnemingspercentage is.

Voor bepaalde instanties wordt het ook mogelijk om alle andere gegevens op te vragen (bijvoorbeeld NAW en BSN).

Ontheffing

Er zal een regeling komen waarbij ontheffing kan worden aangevraagd. Deze regeling zal in ieder geval gelden voor minderjarigen en handelingsonbekwame personen. De "gewone" aandeelhouder lijkt geen aanspraak te kunnen maken op deze regeling.

Op dit moment is er nog sprake van een wetsvoorstel, doch door de Europese druk lijkt het aannemelijk dat het register daadwerkelijk wordt ingevoerd. Aandeelhouders die absoluut niet willen dat er sprake is van openbaarheid van gegevens over hun deelneming doen er dus verstandig aan snel te handelen.