Evaluatie giftenaftrek- 4 redenen waarom deze fiscale maatregel niet efficiënt werkt

In de inkomstenbelasting kent men de giftenaftrek als fiscale maatregel. Deze regeling bestaat al ruim een eeuw. Uit recente evaluatie blijkt echter dat de huidige wijze waarop deze is ingericht, niet efficiënt werkt. Daar zijn 4 redenen voor te noemen.

Wat is de giftrenaftrek ook alweer en hoe werkt deze?

De giftenaftrek maakt het mogelijk om giften aan instellingen van algemeen nut (ANBI's) af te trekken van het belastbaar inkomen. De regeling is in de loop der jaren verschillende keren gewijzigd. In 1960 werd een drempel ingevoerd waarbij alleen nog maar giften boven een bepaald bedrag aftrekbaar waren van het inkomen of de belastbare winst. Op een later tijdstip kwam daar het onderscheid tussen gewone giftenaftrek en periodieke giftenaftrek bij.

Het doel van de giftenaftrek is het stimuleren van giften aan goede doelen en het ondersteunen van maatschappelijk nuttige activiteiten. Door de aftrekpost wordt het bedrag dat de gever moet betalen aan inkomstenbelasting lager. Dit zou kunnen leiden tot een hogere donatiebereidheid.

4 redenen waarom de giftenaftrek niet efficiënt werkt

Uit de evaluatie blijkt dat de huidige invulling van de giftenaftrek niet doeltreffend en efficiënt werkt. Daarvoor worden 4 redenen aangedragen.

1: De maatregel is te weinig effectief

De toename aan giften door de giftenaftrek is minder groot dan de omvang van de verleende belastingkorting. Dat komt doordat blijkt dat een deel van de budgettaire kosten vooral ten gunste komt van de gever in plaats van de beoogde begiftigde.

2: De regeling is fiscaal slecht uitvoerbaar

De giftenaftrek is lastig uitvoerbaar voor de fiscus. Deze regeling vereist handmatige controle waardoor niet alle gesignaleerde fouten kunnen worden opgevolgd i.v.m. ondercapaciteit bij de belastingdienst.

3: De giftenaftrek geniet te weinig bekendheid

Uit de analyse is gebleken dat veel gevers de giftenaftrek niet kennen waardoor de regeling in te beperkte mate wordt toegepast.

4: De fiscale maatregel is niet functioneel met het oog op draagkracht

Een vierde reden waarom de giftenaftrek niet efficiënt en doelmatig werkt, is doordat het fiscale voordeel waartoe deze regeling leidt, vooral bij hoge inkomens terechtkomt in plaats van bij lage inkomens. De regeling is daarmee m.a.w. niet in lijn met het draagkrachtbeginsel binnen de fiscale inkomstenbelasting.

Hoe kan de efficiency van de giftenaftrek worden bevorderd?

In het rapport van de evaluatie van de giftenaftrek dat recent naar de Tweede Kamer werd gestuurd, worden voorstellen gedaan om de efficiency van de regeling te verbeteren. Via een lager aftrektarief in de inkomstenbelasting hoopt men allereerst de verhouding tussen de kosten voor de overheid en de extra giften die deze kosten opleveren, te verbeteren. Een lager aftrektarief leidt tot meer belastingopbrengsten terwijl uit onderzoek blijkt dat de invulling van de mate van stimulans, nauwelijks effect heeft op de geefkans.

Daarnaast wordt voorgesteld om het onderscheid tussen periodieke en andere (incidentele) giften weer op te heffen. Daardoor wordt de uitvoerbaarheid van de regeling veel minder complex voor de fiscus en begrijpelijker voor belastingplichtigen. Deze maatregel leidt tot een besparing in de uitvoering van vele miljoenen euro’s.

Hut Accountants: ook specialist op het gebied van erf- en schenkbelasting

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants staan u bij op administratief, financieel en vanzelfsprekend fiscaal gebied. Daarbij kennen zij de mogelijke consequenties van uw keuzes t.a.v. uw fiscale verplichtingen uitstekend. Een van hun expertises betreft erf- en schenkbelasting en er is veel kennis in huis omtrent de werking van de giftenaftrek.

Het doen van een schenking of het verstrekken van een gift kan een gunstig effect hebben op uw belastingplicht. Wilt u hier meer over weten? Vraag in dat geval raad aan een van onze professionals.