Eindejaarstip zakelijk 2018-2019

De nieuwe regeling voor ZZP-ers: bent u er klaar voor?

Rutte III wil de fiscale en juridische positie van ZZP-ers ingrijpend wijzigen. De aangekondigde nieuwe regeling - in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ - moet per 1 januari 2020 ingaan. De huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komt te vervallen.
• Voor ZZP-ers aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt wordt bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst als zij hun diensten aanbieden tegen een laag tarief én zij ofwel langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werken (langer dan 3 maanden), ofwel bij de opdrachtgever werkzaamheden verrichten die behoren tot zijn reguliere bedrijfsactiviteiten. Het kabinet kiest voor één laag tarief om de gehele markt aan de onderkant af te bakenen, en dat tarief wordt gesteld op een bedrag dat overeenkomt met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in cao’s. Naar verwachting zal dat tarief uitkomen in de buurt van de € 18 per uur. ZZP-ers die onder deze omstandigheden werken zijn in loondienst, fiscaal én arbeidsrechtelijk. • Voor ZZP-ers aan de bovenkant van de markt komt er een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen. ZZP-ers met een uurtarief boven de € 75 per uur kunnen hier voor kiezen als zij korter dan één jaar voor dezelfde opdrachtgever werken, ofwel als zij voor die opdrachtgever werkzaamheden verrichten die niet behoren tot diens reguliere bedrijfsactiviteiten. • Voor ZZP-ers tussen het lage en hoge tarief per uur – tussen de € 18 en € 75 – komt er een ‘opdrachtgeversverklaring’. De opdrachtgever kan die verkrijgen door een webmodule in te vullen. In die module wordt de opdrachtgever een aantal vragen gesteld over de aard van de werkzaamheden. Daarbij wordt het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt. De opdrachtgeversverklaring biedt de opdrachtgever zekerheid vooraf, een vrijwaring voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Die vrijwaring vervalt als blijkt dat de webmodule niet naar waarheid is ingevuld. Het kabinet zal de wettelijke regeling zo inrichten dat de gezagsverhouding voortaan meer op basis van materiële dan formele omstandigheden wordt getoetst.