De pro rata methode, de BUA en andere btw-bijzonderheden

Uitzonderingen en vrijstellingen, extra opgelegde regels vanuit Europa en de nodige administratieve vereisten zorgen ervoor dat de btw-wetgeving behoorlijk complex kan zijn. Hut Accountants is er om u voor te lichten over bijvoorbeeld de toepassing van de pro rata methode, de BUA en andere btw-gerelateerde bijzonderheden.

Btw-aftrek in het algemeen

Maakt u bedrijfsmatig kosten in het kader van bedrijfsactiviteiten dan mag u de btw op die kosten aftrekken van de af te dragen omzetbelasting, mits de activiteiten waarvoor die kosten gemaakt zijn ook belast zijn met btw. Is dat laatste niet het geval dan mag u de betaalde btw op kosten ook niet aftrekken.

Welke bijzonderheden t.a.v. btw-aftrek zijn er?

Er zijn zeer veel bijzonderheden, regels en voorwaarden die van toepassing zijn op de btw-aftrek. Te veel om allemaal op te sommen. Hut Accountants noemt er een paar.

Toepassing pro rata methode

Gelet op het voorgaande concludeert u wellicht al snel dat u in het kader van uw bedrijfsvoering zowel btw belaste als onbelaste activiteiten verricht. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij veel financiële diensten en verzekeringen en bij de verhuur van privéwoningen. De afzonderlijke kostenposten dienen daarom voor de btw gerelateerd te worden aan de juiste activiteiten. Dat is bepalend voor of de btw aftrekbaar is of niet.

Soms is er echter sprake van kosten met een algemeen karakter die niet direct aan activiteiten te relateren zijn, zoals de jaarlijkse kosten voor de boekhouder. In een dergelijk geval dient de pro rata methode gehanteerd te worden. Dit houdt in dat de btw op die algemene kosten aftrekbaar is in relatie tot de verhouding tussen de belaste en de onbelaste omzet. Bij 75% belaste en 25% onbelaste omzet mag u dus 75% van de btw op algemene kosten aftrekken.

Wanneer is het ‘Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting’ (BUA) van toepassing?

Het besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting, afgekort tot BUA, is een wet die de aftrek van btw beperkt op kosten die een ondernemer weliswaar bedrijfsmatig maakt, maar die ook een privékarakter (zogenaamd consumptief karakter) hebben. Dit besluit is bijvoorbeeld van toepassing op de kosten voor kerspakketten, personeelsuitjes en de verstrekking van relatiegeschenken.

In het kader van de BUA is sprake van een zogenaamde fatale drempel. Alleen als het totaalbedrag aan verstrekkingen binnen de BUA per werknemer of per zakenrelatie minder bedraagt dan € 227 (exclusief btw) per jaar, dan is de btw op die kosten aftrekbaar. Wordt de BUA-drempel voor een individuele werknemer / relatie overschreden, dan is ook de voorbelasting op die specifieke verstrekkingen binnen het drempelbedrag niet aftrekbaar.

Hut helpt u ook met overige bijzonderheden t.a.v. btw-aftrek

Afgezien van de regels omtrent de pro rata regeling en de BUA, zijn er nog veel meer bijzonderheden omtrent btw-aftrek. Wist u bijvoorbeeld dat btw op horeca uitgaven, dus ook op zakelijke etentjes, nooit aftrekbaar is? En let erop dat uw medewerkers in geval van het voorschieten van zakelijke kosten voor de baas, altijd een bon of factuur op naam van de onderneming kunnen overleggen. De fiscus controleert dit soort zaken steekproefsgewijs.

Fouten bij de aangifte en betaling van btw-afdrachten kunnen boetes tot gevolg hebben. Kies daarom voor een fiscaal partner die de kwaliteit van uw btw-administratie en -aangifte kan waarborgen. De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants kunnen dat. En zij kunnen u ook bijstaan op andere fiscale en financiële vakgebieden.