De fiscale consequenties bij omzetting van een BV naar een eenmanszaak

Er zullen in het verleden diverse redenen zijn geweest voor u als ondernemer om voor de BV-vorm te kiezen. Afgezien van beperking van de aansprakelijkheid waren er wellicht ook fiscale motieven. Op enig moment kan er echter aanleiding zijn om uw BV alsnog om te zetten in een andere rechtsvorm. Hut Accountants informeert u graag over de fiscale consequenties bij omzetting van een BV naar een eenmanszaak.

Verschillende manieren van omzetting BV (besloten vennootschap) naar eenmanszaak

De fiscale consequenties bij omzetting van een BV naar een eenmanszaak kunnen verschillen per gehanteerde methode. Zo zijn er de zogenaamde ruisende en geruisloze omzetting.

Fiscale consequenties bij ruisende omzetting BV naar eenmanszaak

In geval van een ruisende omzetting gaan de verschillende activa en passiva van de BV over op de aandeelhouder. Als natuurlijk persoon brengt u die vervolgens in in uw eenmanszaak waarna u ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt. Allereerst dient er vennootschapsbelasting te worden betaald over het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde van de onderneming. Eventuele compensabele verliezen mogen hierop in mindering gebracht worden.

Daarnaast moet u bij ontbinding van de BV inkomstenbelasting uit aanmerkelijk belang betalen over het verschil tussen de waarde in de BV en de verkrijgingsprijs van de aandelen. Ook over een eventuele (acute) lijfrenteverplichting die ontstaat bij opheffing van de BV dient inkomstenbelasting te worden afgedragen. Is er sprake van een pand dan dient tevens rekening gehouden te worden met de betaling van overdrachtsbelasting.

Fiscale consequenties bij geruisloze omzetting BV naar eenmanszaak

Een alternatief wordt gevormd door geruisloze omzetting, een weg die echter qua uitvoering niet eenvoudig is en de nodige restricties kent. Er dient sprake te zijn van één BV waarvan de aandelen door de natuurlijke persoon (toekomstig ondernemer binnen de eenmanszaak) worden gehouden. Omdat de BV bij geruisloze omzetting verplicht moet worden ontbonden, kan de aanwezigheid van een pensioen- of lijfrenteverplichting en/of negatieve rekening-courantverhouding DGA (schuld van DGA aan BV) deze methode in de weg staan. Het ontbreekt immers vaak aan de benodigde liquiditeiten.

Er zijn daarnaast nog andere voorwaarden voor geruisloze terugkeer. Kan daaraan worden voldaan, dan kan dat echter diverse gunstige effecten hebben op de boekwinst in de vennootschapsbelasting, aanmerkelijkbelangwinst, inkomstenbelasting en de heffing van overdrachtsbelasting kan achterwege blijven. Toekomstige belastingclaims zullen echter niet verdwijnen.

Hut Accountants adviseert u hierbij

Afgezien van beide methoden zijn er daarnaast andere manieren om een omzetting van een BV naar een eenmanszaak mogelijk te maken. De fiscale consequenties dienen daarbij altijd vooraf in ogenschouw genomen te worden. Dit is complexe fiscale thematiek die het dagelijkse werkveld is van de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants.

Overweegt u omzetting van uw BV naar een eenmanszaak en wilt u exact in beeld hebben welke fiscale consequenties dat met zich mee zal brengen? Neem in dit geval gerust contact op met een van onze professionals die u kan begeleiden.