Coronaschulden: welke rol kan uw accountant spelen?

Tijdens de coronacrisis werden door het kabinet diverse regelingen opgetuigd om ondernemers het hoofd boven water te laten houden. Denk aan de NOW, de Tozo, de TOGS en natuurlijk het uitstel van betaling van belastingschulden. Ondertussen is het moment waarop eventuele corona gerelateerde (fiscale) schulden moeten worden terugbetaald, al lang weer aangebroken. Echter meer dan tachtigduizend ondernemers zijn niet in staat om de schulden die zij bij de Belastingdienst, het UWV en de RVO hebben af te lossen. Al deze coronaschulden: welke rol kan uw accountant daarbij eigenlijk spelen?

Heeft u coronaschulden? U bent niet alleen

Uit een begin februari 2024 verschenen rapport ‘Focus op coronabelastingschulden’ van de Algemene Rekenkamer, blijkt dat bij bijna de helft van de in totaal openstaande coronabelastingschulden, sprake is van problemen met de inbaarheid ervan. Afgezien van personele ondercapaciteit bij de fiscus, ligt de grootste oorzaak hiervan bij een te beperkte cashflow van de schuldenaren.

De Belastingdienst dient de onderbezetting vanzelfsprekend zelf op te lossen. De fiscus wordt echter extra belemmerd a.g.v. veel ondernemers die op geen enkele manier reageren op correspondentie van de belastingdienst, en die hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

Het kabinet begrijpt desondanks dat er noodzaak is tot regievoering van hogerhand over de aanpak en het oplossen van deze problematische coronaschulden van ondernemers. Vandaar dat hiertoe een speciale aanjager werd aangesteld.

Toekomstige verwachtingen omtrent coronaschulden

Helaas is de huidige verwachting dat veel van de tachtigduizend ondernemers ook in de nabije toekomst niet aan hun (achterstallige) betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Afgezien van het feit dat deze ondernemingen los van corona vaak al jarenlang worstelden, worden ze momenteel ook nog geconfronteerd met allerlei kostenstijgingen. De conjunctuurbarometer van het MKB toont een negatieve tendens. Zowel het aantal faillissementen als het aantal saneringsverzoeken zal daarom fors gaan toenemen.

Welke rol kan uw accountant spelen bij uw coronaschulden?

Het geheel der openstaande coronaschulden raakt ook de Nederlandse samenleving als geheel. Niet inbare bedragen dienen immers vanuit algemene belastinggelden te worden gecompenseerd. Vandaar dat er ook een rol voor de boekhouder en accountant is weggelegd met het oog op zowel dit maatschappelijke belang, als het belang van zijn / haar individuele client.

Voor u als mkb-ondernemer kan uw accountant de volgende rollen vervullen:

  • In samenspraak inventariseren, analyseren en bespreken van de corona gerelateerde schuldenproblematiek;
  • Adviseren t.a.v. het reorganiseren van toekomstige bedrijfsactiviteiten teneinde de cashflow te kunnen vergroten;
  • Ondersteunen bij het bijwerken en reconstrueren van de boekhouding ter verkrijging van actueel inzicht door de ondernemer zelf of door derden;
  • Het maken van financiële haalbaarheids- en levensvatbaarheidsanalyses;
  • Informatieverstrekking omtrent en hulp bij schuldsaneringsregelingen.
  • Hulp van uw accountant bij schuldsaneringsregelingen

T.a.v. het aspect schuldsaneringsregelingen gaat het bijvoorbeeld om mogelijkheden zoals het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz), de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of het indienen van een verzoek tot schuldsanering bij de Belastingdienst, het UWV of RVO. Met name m.b.t. de communicatie met externe partijen en voor het voeren van de procedurele regie, kan de accountant een belangrijke rol spelen.

Betreffende sanering van schulden van de Belastingdienst is het overigens van belang om voor 1 april 2024 een (pro-forma) verzoek tot sanering te doen bij de fiscus. Daarna worden deze verzoeken namelijk minder soepel beoordeeld, waarbij de Belastingdienst ook weer de rol van preferente schuldeiser zal opeisen. Tot die datum is dat niet het geval.

De rol van Hut Accountants

Iedere boekhouder en accountant vult zijn mate van betrokkenheid natuurlijk zelf in. Zoals altijd mag u van de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants in elk geval verwachten, dat zij zich optimaal inzetten voor uw belang. Heeft u vragen omtrent de rol die wij als accountant kunnen spelen m.b.t. uw corona schuldenproblematiek? Neem gerust contact op met ons.