Bijzonderheden omtrent loonkostenvoordelen (LKV)

Als werkgever kan men sinds 2018 gebruikmaken van zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV). Dit betreft een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende situaties waarin iets bijzonders met deze loonkostenvoordelen aan de hand is. Hut Accountants brengt u graag op de hoogte.

Wat is LKV?

Loonkostenvoordelen voorzien in een tegemoetkoming in de loonkosten voor oudere werknemers alsmede voor werknemers die kampen met een arbeidsbeperking. De LKV-regeling vervangt sinds 2018 de premiekortingen voor jongere en oudere werknemers en werknemers met een arbeidshandicap.

Soms meerdere LKV van toepassing

Het is mogelijk dat men als werkgever aanspraak kan maken op meerdere loonkostenvoordelen tegelijkertijd, wanneer een werknemer aan verschillende criteria voldoet. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer tegelijkertijd als ‘oudere werknemer’ en arbeidsgehandicapte kwalificeert. In de aangifte loonheffing dient dan iedere van toepassing zijnde LKV te worden aangevraagd. Al naar gelang de situatie zullen de bedragen van de afzonderlijke loonkostenvoordelen worden berekend. Het hoogste bedrag van al deze bedragen zal vervolgens als vergoeding worden toegekend.

Sinds 2017 bestaat er voor werkgevers ook de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor werknemers die een laag inkomen genieten. Dit lage-inkomensvoordeel (LIV) heeft als doel bedrijven te stimuleren om deze mensen in dienst te houden. Ook LKV en LIV vallen in de praktijk nogal eens samen. Ook dan wordt het hoogste van beide bedragen uitbetaald, m.u.v. werknemers waarbij naast het recht op LKV ook een recht bestaat op jeugd-LIV. In dat geval worden de voordelen namelijk samengevoegd.

LKV i.g.v. onderbreking dienstverband en bedrijfsovername

Is er sprake van een tijdelijke onderbreking van het dienstverband, dan heeft de werkgever bij hervatting van de werkzaamheden weer gewoon recht op het LKV. De looptijd van het loonkostenvoordeel wordt echter niet met de periode van de onderbreking verlengd.

Het recht op LKV gaat in beginsel niet over naar een nieuwe werkgever in geval van een bedrijfsovername. Er vindt immers formeel geen herplaatsing plaats en er worden geen nieuwe dienstverbanden aangegaan. Of opnieuw een recht op een LKV ontstaat, is sterk afhankelijk van de situatie waarop voortzetting van de bedrijfsvoering plaatsvindt. Hut Accountants kan dat voor u beoordelen.

Hut Accountants waarborgt uw recht op LKV

Profiteer van de vergaande kennis omtrent de regels aangaande loonkostenvoordelen waarover onze medewerkers op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie beschikken. Heeft u vragen over dit onderwerp? Stel ze gerust aan een van ons.