Belastingplan 2023: dit zijn de verwachte loonheffingswijzingen

De derde dinsdag van september is in aantocht. Tijdens Prinsjesdag zal het belastingplan voor 2023 worden gepresenteerd. Mede als gevolg van de huidige turbulente tijden is het de verwachting dat er ook voor werkgevers sprake zal zijn van de nodige veranderingen. Hieronder geeft Hut Accountants de naar verwachting belangrijkste loonheffingswijzingen weer.

Verwachte loonheffingswijzingen 2023

De loonheffing die wordt geheven over het brutoloon bestaat uit loonbelasting, premies voor volks- en werknemersverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze wordt door de werkgever ingehouden op het loon en als voorschot aan de belastingdienst afgedragen. In 2023 zijn dit een aantal belangrijke, te verwachten loonheffingswijzingen:

Loonheffingswijzing 1: Gebruikelijk loon wordt hoger met stijging DGA-loon tot gevolg

Het fiscale loon van een DGA dient te worden vastgesteld op een bepaald minimumbedrag, het gebruikelijk loon geheten. Er zijn een 3-tal methoden waarop het gebruikelijk loon kan worden vastgesteld waarbij dit minimaal het hoogste van de drie te berekenen bedragen is. Een van die methoden bestaat uit het berekenen van het DGA-loon door minimaal 75% van het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het bedrijf te nemen.

De zogenaamde doelmatigheidsmarge bedraag momenteel 100% - 75% = 25%. Deze zal echter worden verlaagd naar 15%. Door een stijging van het minimale DGA-loon naar een 85%-niveau, zal het verplichte DGA-loon voor veel bv’s dus gaan toenemen.

Loonheffingswijzing 2: Speciale regeling gebruikelijk loon voor DGA’s van innovatieve startups vervalt

Onder andere in lijn met het beleid om innovatieve bedrijven in Nederland de ruimte te geven, geldt voor innovatieve startups vooralsnog een soepelere gebruikelijk-loonregeling. Tot op heden mag het DGA-loon daardoor worden vastgesteld ter hoogte van het wettelijk minimumloon. Deze fiscale stimuleringsmaatregel zal echter naar verwachting per 1 januari 2023 geschrapt worden.

Loonheffingswijzing 3: Inperking 30%-regeling

De 30%-regeling is de vrije vergoeding van zogenaamde extraterritoriale kosten die in de wet op de loonbelasting 1964 is geregeld. Hiermee tracht men het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om buitenlandse hoogopgeleiden en experts in dienst te nemen. De regeling dekt de kosten die deze werknemers maken om hun verhuizing en integratie te financieren.

Eenvoudig gezegd ontvangt de werknemer binnen deze regeling 30% van het loon onbelast, als compensatie voor zijn verblijfskosten. In de nabije toekomst zal er echter sprake zijn van toepassing tot het loonniveau van de Balkenende-norm (ruim € 200.000 in 2022). 

Loonheffingswijzing 4: Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Reist een werknemer met eigen vervoer naar het werk, dan mag de werkgever daarvoor tot een bedrag van € 0,19 aan onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer verstrekken. Iedere vergoeding die dit bedrag overstijgt wordt beschouwd als loon waarover de werkgever loonheffingen moet inhouden.

Als gevolg van de inflatie en de hogere brandstofprijzen zal het bedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer naar verwachting met enkele centen gaan stijgen in 2023.

Wij houden u op de hoogte

Turbulente tijden hebben zoals altijd veel invloed op het actuele belastingbeleid. Het fiscaal domein is vanzelfsprekend het dagelijkse werkveld van de medewerkers van Hut Accountants, bedreven op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie

En dus houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.