Balansherstel voor werken met en als zelfstandige(n)

Veel zelfstandigen kiezen bewust voor werken in de vorm van ondernemerschap. Het belang van deze zelfstandigheid wordt erkend vanuit de politiek, waardoor er ook de nodige (fiscale) voordelen aan verbonden zijn. Er zit echter ook een negatieve keerzijde aan de sterke groei van de groep zzp’ers. Vandaar dat het kabinet in 2022 is gestart om maatregelen omtrent zzp-schap verder uit te werken en balansherstel t.a.v. werken met en als zelfstandige(n) te herstellen ten opzichte van werken in loondienst.

Waarom is balansherstel t.a.v. werken met en als zelfstandige(n) noodzakelijk?

De groeiende groep zzp’ers bevat veel ondernemers die te weinig bescherming genieten tegen inkomensterugval, stagnatie van opdrachten en ziekte. Niet zelden is bovendien sprake van (relatief onvrijwillige) schijnzelfstandigheid.

Het voorgaande leidt ook tot oneerlijke concurrentie t.o.v. arbeidsvoorwaarden op de werkvloer en tussen ondernemingen die werken met of juist zonder zelfstandigen. Des te groter de groep die niet meedoet aan het sociale zekerheidsstelsel, des te meer de effectiviteit van dat stelsel afneemt. Dat verslechtert ook de positie van kwetsbare werkenden.

Hoe wordt balansherstel dan gerealiseerd?

Vanuit de politiek worden diverse maatregelen genomen om balansherstel t.a.v. werken met en als zelfstandige(n) te realiseren. Zo wordt een gelijker speelveld gecreëerd t.a.v. contractvormen van werknemers en zelfstandigen. Voor 2023 betekent dat concreet snellere afbouw van zelfstandigenaftrek en afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR).

Tegelijkertijd wil het kabinet zelfstandigen meer duidelijkheid geven over welke ruimte zij hebben om wel te ondernemen, aangezien de huidige normen een tamelijk ‘open’ karakter hebben en in de praktijk pas d.m.v. gerechtelijke uitspraken (jurisprudentie) concreet worden. Men wil daartoe het jurisprudentiekader overzichtelijker maken dan het momenteel is en het structureren aan de hand van de belangrijkste thematische aspecten in de jurisprudentie.

Afschaffing handhavingsmoratorium per 2025

Het kabinet is voornemens om op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. Dit houdt concreet in dat de Belastingdienst tot die tijd in beginsel niet repressief handhaaft in de situatie waarin iemand een opdracht aanneemt als zelfstandige, maar er feitelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Na deze datum gaat de Belastingdienst dus weer écht handhaven op schijnconstructies.

Om te voorkomen dat burgers en bedrijven in de toekomst sterk worden verrast door de verstrenging van het toezicht, worden in 2023 een groot aantal stimulerende acties opgezet. Deze hebben als doel om mensen / organisaties die werken als of met zelfstandige(n) en die willen en kunnen voldoen aan hun fiscale en sociale verplichtingen, op het strengere toezicht voor te bereiden.

Hut Accountants voor loonadministratie en arbeidsrecht

Aspecten ten aanzien van loonadministratie en arbeidsrecht hebben veel raakvlakken. De medewerkers van Hut Accountants experts op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie hebben dan ook veel affiniteit met beide onderwerpen. Werkt u met of juist als zelfstandige(n) en wilt u voldoen aan de verplichtingen die dat met zich meebrengt? Vraag een van onze medewerkers gerust om advies.