5 aanpassingen in het nieuwe box 3 voorstel

In belastingtechnisch opzicht is er de laatste jaren flink wat te doen rondom box 3, het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Mede n.a.v. jurisprudentie wordt vanuit de politiek momenteel een volstrekt nieuw box 3-stelsel ontwikkeld waarbij iedereen kan meedenken. De recent uitgevoerde internetconsultatie leidt nu tot 5 aanpassingen in het nieuwe box 3 voorstel.

Van welke 5 aanpassingen is sprake?

Hut Accountants houdt u op de hoogte omtrent de ontwikkeling m.b.t. het nieuwe box 3 stelsel dat naar verwachting in 2027 in zal gaan. Hieronder geven wij de 5 aanpassingen stuk voor stuk weer.

1: Geen afwijkende behandeling 1e woning in box 3 meer

Het forfait voor de eerste woning in box 3 wordt geschrapt. Feitelijk is dit de 2e woning aangezien de 1e eigen woning die permanent zelf wordt gebruikt, in box 1 valt. Deze ‘2e‘ woning valt in box 3 nu ook onder de vermogenswinstbelasting, evenals alle andere onroerende zaken. Dit maakt het stelsel beter uitvoerbaar en uitlegbaar aldus het ministerie van financiën.

2: Schrappen van verliesverrekening met jaren in het verleden

De mogelijkheid van verliesverrekening met jaren in het verleden wordt in het nieuwe voorstel t.a.v. box 3 geschrapt. Deze mogelijkheid leidt namelijk tot te hoge kosten en complexiteit in de uitvoerbaarheid. De onbeperkte verliesverrekening in toekomstige jaren blijft wel mogelijk.

3: Waardebepalingsregeling onroerende zaken en aandelen

Tot recent stond nog het vraagstuk open hoe de waarden van onroerende zaken en aandelen in een familie- of startende onderneming moesten worden bepaald, wanneer ze per datum invoering van het nieuwe stelsel al in het bezit van de belastingplichtige zijn. Inmiddels is de beslissing genomen om hierbij de waarde in het economische verkeer per begin 2027 te hanteren. In geval van woningen binnen box 3 betekent dat de WOZ-waarde zoals die aan het begin van 2027 wordt vastgesteld.

4: Aanpassing behandeling genotsrechten

Bij de tot dusverre vastgestelde behandeling van genotsrechten, zoals bijvoorbeeld toekomstige rente of dividend, is vastgesteld dat het risico ontstaat op oneigenlijk gebruik, in strijd met de doelstellingen van de wettelijke bepalingen. Daardoor is de prijs voor het kopen van het genotsrecht niet langer meer in 1 keer aftrekbaar in het jaar van vestiging ervan. De nieuwe bepalingen maken het mogelijk om de aftrekbaarheid in gedeelten toe te passen in die jaren waarin het genotsrecht daadwerkelijk wordt genoten.

5: Belasting koerswinsten of -verliezen van banktegoeden in vreemde valuta

In het voorstel dat ter consultatie werd aangeboden was geen sprake van belasting van koerswinsten of -verliezen van banktegoeden in vreemde valuta. In het aangepaste voorstel is bepaald om deze resultaten t.a.v. banktegoeden wel in vreemde valuta te belasten, zodat een zuiverdere bepaling van het resultaat tot stand komt. De administratieve verplichting voor belastingplichtigen die dit betreft wordt weliswaar groter, maar het betreft in de praktijk maar een kleine groep.

Voortgang t.a.v. het nieuwe bv31621573215 ox 3 voorstel

Het nieuwe box 3 voorstel zit vooralsnog in een ‘ideefase’. Medio 2024 moet het wetsvoorstel worden aangeboden aan de Tweede Kamer en dient een uitvoeringstoets plaats te vinden. Deze toets verkent de gevolgen van het voorstel t.a.v. diverse aspecten als fraudebestendigheid en handhaafbaarheid en de kosten die met de toekomstige uitvoering gepaard zullen gaan. De nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet die momenteel geformeerd worden, zullen uiteindelijk moeten besluiten over de definitieve vormgeving van het nieuwe box 3 stelsel.

Tot het zover is houden de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants u graag op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen binnen box 3. Heeft u vragen? Stel ze hen gerust.