Wat zijn de consequenties van zwartwerken?

Over zwartwerken bestaan de nodige misverstanden. Sommige mensen beweren dat zwartwerken tot een bepaalde omvang is toegestaan. Dit klopt niet, maar er zit wel een kern van waarheid in. Hut Accountants legt uit hoe dat zit.

Wat is zwartwerken?

Zwart geld ontstaat uit inkomen of vermogen dat niet wordt aangegeven bij de Belastingdienst. Er zijn zowel ondernemers, werknemers als uitkeringsgerechtigden die zwartwerken. In geval van ondernemerschap wordt geen factuur gestuurd aan de afnemer waardoor ook geen btw wordt berekend en de omzet niet wordt meegerekend in de resultatenrekening. De gemaakte kosten worden dikwijls wel geboekt, waardoor het winstbedrag kunstmatig wordt verlaagd. Dit leidt tot een lagere aanslag in de inkomstenbelasting.

Werknemers en uitkeringsgerechtigden hebben geen bedrijf. In dat geval gaat het bij zwartwerken om klussen die zij naast hun werk of uitkering verrichten en waarvan zij verzuimen om deze te vermelden bij de aangifte inkomstenbelasting.

Bijklussen mag men doen zoveel als men wil, als men het vervolgens maar opgeeft bij de aangifte inkomstenbelasting. Doet men dit niet dan is er sprake van zwartwerken en dat is absoluut verboden!

Wat is bijklussen?

Klussen die men naast het arbeidsinkomen of de uitkering verricht, moeten dus altijd worden opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze vult men in bij de categorie ‘inkomsten uit overig werk’. Eventuele uitgaven die men voor het uitvoeren van dergelijke klussen heeft gedaan, bijvoorbeeld gemaakte reiskosten, mag men aftrekken van de inkomsten uit overig werk.

Voorbeelden van werkzaamheden die vallen onder inkomsten uit overig werk zijn:

  • Kleine opbrengsten uit handel via internet,
  • Inkomen uit het zo nu en dan rondbrengen van kranten en reclamefolders,
  • Fungeren als gastouder,
  • Inkomen dat men verwerft uit een persoonsgebonden budget omdat men voor iemand zorgt,
  • Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden voor anderen,
  • Het verzorgen van betaalde cursussen of bijlessen.

Hoeveel mag men gratis bijklussen?

Inkomsten uit overig werk worden gewoon fiscaal belast. Hoeveel belasting men echter over die inkomsten betaalt, dat is afhankelijk van de specifieke persoonlijke situatie en vooral van het overige inkomen dat men verdient. Iedere Nederlander heeft in elk geval recht op algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Men betaalt hierdoor minder belasting en premies. In 2023 bedraagt deze korting € 3.070. Daardoor is het mogelijk om tot een bedrag van maximaal ruim € 8.000 bij te klussen, zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald.

In de regel is dat wat in de volksmond wordt bedoeld met het bedrag dat men ‘mag zwartwerken’. Let wel op dat het daarbij gaat om het totale inkomen uit een eventuele vaste baan + het inkomen uit de bijverdiensten (inkomsten uit overig werk). Ondanks dat men tot dat bedrag geen belasting betaalt over het bijklussen, dient men het wel aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting. Doet u dat niet, dan kunt u alsnog een boete krijgen van de Belastingdienst.

Hut Accountants, voor al uw belastingzaken

Belastingvrij bijklussen is alleen van toepassing op personen met een laag inkomen. Veel veranderende situaties hebben effect op uw belastingplicht. Gelukkig kunnen de professionals van Hut Accountants altijd de consequenties voor u in beeld brengen. Of u nu een laag of een hoog inkomen geniet, onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs waarborgen uw belangen. Zij zorgen ervoor dat u binnen de grenzen van hetgeen fiscaal toelaatbaar is, optimaal gebruik maakt van de fiscale mogelijkheden die er zijn.