Overzicht openstaande belastingschuld volgt in april 2022

Bent u ondernemer en heeft u een uitgestelde belastingschuld die open staat in verband met de coronacrisis? Tot 1 april 2022 is het mogelijk om nog bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Vervolgens worden de openstaande belastingschulden ‘bevroren’ en dienen nieuwe schulden conform de gangbare betalingsverplichtingen te worden voldaan. Men ontvangt van de fiscus in april 2022 een overzicht van de openstaande belastingschuld waarop het bijzonder uitstel van toepassing is.

Wat staat er in het overzicht openstaande belastingschuld?

Het overzicht dat u in april ontvangt bevat een opsomming van alle belastingschulden per 31 januari 2022 en is dus mogelijk niet helemaal volledig. Het verstrekken van een recenter overzicht openstaande belastingschuld is echter om technische redenen voor de fiscus niet mogelijk.

Het overzicht kan in werkelijkheid dus later nog veranderen wanneer er bijvoorbeeld ook sprake is van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022.

Betalingsregeling openstaande belastingschuld

Uiterlijk per 1 oktober 2022 moet men op deze totale openstaande belastingschuld aanvangen met het voldoen van aflossingen. De maximale aflossingstermijn bedraagt 5 jaar. Ten laatste op 1 oktober 2027 dient de openstaande belastingschuld dan volledig te zijn afgelost. Gedurende deze periode wordt de invorderingsrente die de fiscus hanteert, geleidelijk aan verhoogd tot het oorspronkelijke niveau van 4% zoals dat voor de aanvang van de coronapandemie gold.

In april 2022 komt via de website van de fiscus tevens een rekentool beschikbaar om de toekomstige betalingstermijnen te berekenen.

Saneringsmogelijkheden

Wanneer men verwacht niet aan de betalingsverplichtingen van de openstaande belastingschuld te kunnen voldoen, zijn er een aantal opties. Ondernemers kunnen voor hulp bij aflossing en sanering van belastingschulden en andere schulden terecht bij de gemeente waarin zij woonachtig zijn. Voor hen is er onder andere de Bbz (Bijstandsregeling voor zelfstandigen).

Vanuit de politiek is de toezegging gedaan dat publieke schuldeisers waaronder de belastingdienst, zich soepel op zullen stellen met het oog op de sanering van problematische schulden. Op die wijze wordt de aantrekkelijkheid van een akkoord voor sanering voor schuldeisers met een privaat karakter gewaarborgd. Tot en met september 2023 gaat de fiscus akkoord met een uitkeringspercentage dat in afwijking op de normaal geldende situatie, gelijk is aan dat van concurrente schuldeisers.

Inzicht in uw openstaande schuldpositie is essentieel

Het overzicht openstaande belastingschuld a.g.v. corona dat u in april 2022 ontvangt is enkel informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Er kan immers nog het een en ander wijzigen in deze schuldpositie. Per augustus 2022 ontvangt u daarom een definitief overzicht van uw belastingschulden.

Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs helpen u echter al voor die tijd om inzicht te krijgen in uw fiscale positie. Dit is essentieel om tijdig de juiste maatregelen te nemen met het oog op de toekomst. Neem contact met ons op wanneer u om hulp verlegen zit. Samen maken wij een plan.